INTRO PAGE

 

 

 

DOBRODOŠLI

 

 

Upravo ste došli na stranice koje opisuju putovanja obitelji CEHULIĆ. Ovo je kao neki uvod, da se bolje snađete, da Vam malo objasnimo kako i zašto i da Vam se predstavimo.

 

_ tko smo_

 

Iako to možda tako izgleda, mi nismo nikakvi avanturisti! Sasvim obični zaposleni ljudi sa dva sada već malo odraslija djeteta, koji su odlučili svoj godišnji odmor iskoristiti na malo drugačiji način. Našu obitelj čine Andrej i Ana - djeca, te Romana i Dejan – roditelji. Živimo u Hrvatskoj. U ono doba života kada to postaje problem,  mi stariji smo pokušali mlađima ponuditi nešto dovoljno interesantno da svojevoljno još koju godinu odlaze sa nama na godišnji. I tako je nastao naš projekt Autom po svim zemljama Europe. Još to nije sve gotovo, ali u međuvremenu mladi su ipak krenuli svojim putevima, a nama starcima je to postao način života pa tjeramo dalje.

 

_ način putovanja _

 

Putuje se autom, spava se uglavnom po kampovima, sada već sve više po hotelima. Prije puta se napravi samo osnovni koncept, a sve dalje je improvizacija. Putuje se dva puta godišnje, u proljeće 7-10 dana i u kasno ljeto oko 30 dana. Auto i oprema se ostavlja u kampu pored nekog grada, a u sam grad se ide javnim prevozom. Izuzetak su tradicionalni obilasci velegradova green mazda toursom nedjeljom ujutro, kada naravno nema prometne gužve. U gradu se ostaje 1,2 ili 3 dana i ide se dalje. Kada nam dosadi kultura onda se par dana negdje kupamo ili  odmaramo, na koncu konceva mi smo na godišnjem, zar ne ?

 

_ oprema _

 

Za takva putovanja najvažnija oprema je zdrava pamet, strpljivi i tolerantni suputnici i naravno, pouzdan i primjeren auto. Tu je naravno još i oprema za kampiranje, nešto autokarata, turistički vodiči, ruksaci, tracking cipele,....kompas,visinomjer...nešto novaca....hmmmm, izgleda da toga ipak dosta treba pa se skoncentrirajmo na prve 3 stvari.

Zdrava pamet je  neophodna da se brzo i efikasno rješavaju sve moguće i nemoguće situacije koje takav način putovanja nosi sa sobom. Strpljivi i normalni suputnici su svi članovi naše obitelji osim ako trenutno nisu u PMS-u, pubertetu ili ne daj bože panični. Kada se dogode, ili ne daj bože poklope gore navedene situacije barem imamo o čemu poslije pričati. Pouzdan auto je isto važan, a nama se baš dogodila jedna zelena mazda koja je imala sve tražene preduvjete, pa se po njoj i naš projekt zove:

GREEN MAZDA EUROPE ROAD TRIP by CEHULIĆ family.

 

_ web stranice_

 

Ove stranice koje ste sada posjetili nastale su isključivo iz želje da zapišemo podatke o putovanjima kao bi ih sačuvali od zaborava. Na njima možete naći tehničke opise pojedinih putovanja, (datumi, udaljenosti, mjesta spavanja),  par stotina (od bar 10000) fotografija podijeljenih u pojedine priče, video uratke na javnim servisima, neke foto galerije koje su na javnim servisima geo pozicionirane, te naravno,grafički prikaz svih naših putovanja. Klikanjem po označenim mjestima na karti dolazite do pojedinih priča tipa: kaj smo jeli na putu, koje smo životinje sreli, itd i itd. Klikajte po karti, otkrivajte linkove i zabavljajte se. Možda i vi dobijete želju za putovanjem ili ste baš bili tamo gdje i mi!

 

_ copyright _

 

Svi elementi ovih web stranica (sve fotografije, svi tekstovi, te forma i koncept stranica)  su naš autorski proizvod. Dakle kod nas nema prepisivanja tekstova turističkih vodiča i raznih putopisa , nema copy paste fotografija iz drugih sličnih stranica, nema kopiranja izgleda, niti korištenja elementa designa WEB stranica, a pogotovo nije prezentirano nešto što ne odgovara istini! Stoga molimo da se i Vi prema ovim stranicama i njihovom sadržaju odnosite u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.

 

ugodno putovanje žele Vam Andrej, Ana, Romana & Dejan

 

_ i još nešto_

 

Kaj je to GPS ???

 

 

 

 

WELCOME

 

 

You've come to the pages that describe the CEHULIĆ family travels.
This is some kind of a prelude, where you can find some information about us and our trips.
 

_ Who are we _


Although it may seem so, we are no Adventurers! Quite ordinary working people with two, one could say, grownup children, who decided to spend their yearly vacation in a slightly different way. Simplified description of our family: Andrej and Ana - children, and Romana and Dejan - parents. During that time of life when it becomes a problem to be interesting to your children, we have tried to offer them something interesting so that they would willingly go with us one more year. And that’s how our project “Driving through all the countries of Europe” started. Although the travels aren’t nearly finished, the youngsters went on their own paths, and for us, it became a way of life.


_ Means of travel _


We travel by car, sleep mostly in camps, but nowdays more and more in hotels.  Before travel only the basic concept is made, and everything else is improvisation. We travel twice a year, 7-10 days in the spring and around 30 days in late summer. Car and equipment are left in the camp near a town, and we go into the city by public transportation. Exceptions are the traditional green Mazda city sightseeing tours on Sunday mornings, when, of course, there is no traffic jam. We stay in a city 1-3 days and move on. When we get bored of the cultural program we take a couple of days for swimming and rest, after all we are on the annual, aren’t we?_ Equipment _

For trips like this one, the most important equipment is common sense, patience and tolerant companions, and of course, reliable and suitable car. Obviously, there is also camping equipment, some maps, tourist guides, backpacks, tracking shoes, .... compass, altimeter ... some money .... hmmmm, it seems like there’s more than a couple of things, but let’s then stay concentrated on the first 3 things . Common sense is necessary to quickly and efficiently resolve all possible and impossible situations that this kind of travel carries with them. All members of our family are patient and normal companions unless they currently have PMS or are going through puberty or, god forsake, are undergoing a panic attack. If some of the above occurs, or for goodness sake, all at the same time, well, at least we have something to talk about later. Reliable car is also important, and we have just became acquaintances with a certain green Mazda, which had all the necessary requirements, and because of that our project has been called:

GREEN Mazda EUROPE road trip by CEHULIĆ family.


_ Web pages_

These pages you've just visited have originated solely from the desire to record the data of the trips to save them from oblivion. Here you can find technical descriptions of individual travels (dates, distances, places to sleep), a few hundred (of at least 10,000) photographs divided into individual stories, videos on public services, some photo galleries on public services that are geo placed, and of course, graphic display of all of our trips. By clicking on areas marked on the map you will come on certain types of stories like: what we ate on the trip, what animals we’ve seen, etc. Click on the map, open links and entertain yourselves. Maybe you’ll get the desire for travel or have been at the same places we have.


_ Copyright _

All elements of this Web site (photos, texts, form and concept of  pages) are our authentic product. There is no transcription of texts from tourist guides, no copy paste photos from other similar sites, there is also no copying or design elements of other web sites, and certainly no presentations of something that does not correspond to the truth! Therefore, we respectfully ask that you comply with applicable legal regulations regarding this site and
it’s content.

have a pleasant journey, Andrej, Ana, Romana & Dejan


_ and one question_

What the hell is GPS ???

 

 

 

 

 click on map for return to homepage     last revision: 9.10.2021 18:35      to see how far from you we are, click here